Lokalite yo

PEEB ki se yon enstitisyon entènasyonal genyen reprezantan li nan chak lokalite sa yo pa mwayen yon asanble oubyen yon enstitisyon kretyèn ki afilye, oubyen pa mwayen yon endividi afilye k’ap viv nan lokalite a. Moun ki idantifye la yo aprouve pa Koòdonatè Jeneral la pou yo reprezante PEEB nan lokalite kote y’ap viv. Nou fè group ak yo selon adrès kote yo rete.

0