2

Vizit adomisil lakay Dirèktè Lojistik nou, Pastè Jackson Dumarsais.

1