Kisa nou ye

PEEB se yon pwojè ki sou pye pou fasilite yon fòmasyon akademik sou bib la an jeneral, avèk sou evanjelizasyon an patikilye, pou tout moun ki vle.

PEEB se yon sig ki soti nan non:

Projè Evanjelizasyon ak Etid Biblik

Non projè a ekri nan lang kreyòl Ayisyen an paske se lang ofisyèl pwojè a e se lang Ayisyen yo pale depi yo fèt. PEEB soti Ayiti e Ayisyen yo se sou premye moun ke projè a te fikse je sou yo. Se pa vle di ke projè a limite tèt li a tèritwa Ayisyen an sèlman. Non, pa ditou! Projè sa pa gen fwontyè. Pa gen okenn lang oubyen tèritwa ke nou pwal evite. Pou nou mete vizyon pwojè a nan sans li, an nou jis di:

si moun ap viv la, PEEB pwale la.

(Mak 16 : 15)

PEEB pa gen okenn lòt enstitisyon sou tèt li. Kidonk, nou pa anba limit ni kontwòl lòt òganizasyon oubyen lòt moun konsènan bagay n’ap pratike oubyen mesaj n’ap preche mond lan. Sèl bib la, e tout bib la tou, ki bousòl nou. PEEB konplètman soumèt anba dirèksyon sèlman Sentèspwi Bondye. Avèk èd yon staf Kretyen volontè e devwe, nou konnen avèk asirans ke Bondye ap mennen nou kote nou dwe rive a. Glwa pou Bondye, amen!

Ou kapab tradwi sit sa nan lang ou konprann pi byen lè ou klike sou ti bwat rouj ki anba a. Kreye kont ou pou ou gen aksè sou tout sit la.

0