Category: Non classé

  • Bondye kreye yon mond mèvèye

    Mwen vle pataje mesaj sa ak nou jodia. Chan an pou Louis Armstrong e Eugenia & Robert kreye videyo a. Se jis yon rapèl pou tout moun konsènan mond sa ke nou jwenn...

  • Misyon

    Ale fè disip pou mwen nan tout nasyon, batize yo nan non Papa a, Pitit la, ak Sentespri a. Montre yo pou yo obsève tout sa mwen te bay nou...

  • Vizyon

    Bay aksè ki fasil e gratis a fòmasyon evanjelik pou nenpòt moun ki vle, nenpòt kote nan lemond, nenpòt jou, nenpòt lè, san eksèpsyon e san distenksyon.